herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Burmistrz Miasta Krynica Morska poszukuje w trybie pilnym kandydatów do pracy na stanowisku urzędniczym ds. architektury, budownictwa i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej


O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Miasta Krynica Morska

POSZUKUJE W TRYBIE PILNYM KANDYDATÓW DO PRACY

NA STANOWISKU URZĘDNICZYM

Stanowisko ds. architektury , budownictwa i gospodarki przestrzennej

w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej

 

 

Zatrudnienie nastąpiłoby na podstawie zawarcia umowy o pracę na czas zastępstwa pracownika będącego na usprawiedliwionej nieobecności w pracy .

 

I. Wymagania niezbędne :

 

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie wyższe , ewentualnie średnie.

 3. Doświadczenie pracy na stanowisku administracyjnym w tym na stanowisku związanym z architekturą , budownictwem i gospodarką przestrzenną.

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku .

 6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .

 7. Nieposzlakowana opinia .

 8. Znajomość obsługi komputera .

 

II. Wymagania dodatkowe :

 

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

 2. Znajomość przepisów prawa związanych z w/w stanowiskiem.

 3. Odpowiedzialność , komunikatywność , dokładność , duża zdolność samodzielnego myślenia , sumienność , umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących opracowań oraz aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, przygotowanie odpowiednich uchwał w tych sprawach oraz popularyzacja treści uchwalonych planów miejskich.

 2. Nadzór nad realizacją ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 3. Współudział w przygotowywaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji.

 4. Współdziałanie z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w sprawach z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa .

 5. Naliczanie opłaty planistycznej .

 6. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku w zakresie ochrony obiektów zabytkowych.

 7. Opiniowanie wstępnych projektów podziału terenu , co do ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 8. Kontrola zgodności projektów budowlanych oraz ich realizacji z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy .

 9. Współdziałanie z Inspektorami Nadzoru Budowlanego w zakresie zwalczania samowoli budowlanej.

 10. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów i wyrysów z tych planów .

 11. Uzgodnienia lokalizacji projektów urządzeń, tablic i reklam we współpracy ze stanowiskiem GKN i GKK .

 12. Troska o właściwą estetykę i kolorystykę miasta .

 13. Prowadzenie spraw dotyczących remontów budynków komunalnych.

 14. Prowadzenie książek obiektów budowlanych stanowiących własność komunalną .

 15. Bieżące współdziałanie ze stanowiskami pracy ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej .

 16. Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska podczas jego nieobecności w pracy.

 17. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wytoczenia i prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.

 18. Po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego i otrzymaniu prawomocnego orzeczenia lub po skierowaniu wniosku do egzekucji przekazywanie dokumentacji na stanowisko BKE w celu wyegzekwowania należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym, a w przypadku zobowiązań niepieniężnych prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy pomocy stanowiska RP.

 19. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.

IV. Wymagane dokumenty :

 

 1. List motywacyjny.

 2. CV ( życiorys ).

 3. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy .

 4. Dokument poświadczający posiadane wykształcenie .

 5. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności , opinie i referencje.

 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

sekretariat Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej , ul. Górników 15 - pok. Nr 7.

 

Termin składania dokumentów - do 21 września 2012 r.

 

CV winno być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

( Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. zm. ) .

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ

Miasta Krynica Morska

Adam Ostrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 10-09-2012 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 28-02-2013 14:35