herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXIV Sesję Rady Miejskiej 2017-12-28 09:21
Ogłoszenie w sprawie naboru ofert na wykonanie prac dekarskich przy budynku komunalnym przy ul. Turystycznej 2 w Krynicy Morskiej 2017-12-11 13:48
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska" na nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wojska Polskiego, działka nr 28/28 (obręb ewid. Krynica Morska) 2017-11-30 13:18
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 9 listopada 2017 r. 2017-11-23 11:39
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXIII Sesję Rady Miejskiej 2017-11-21 11:30
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2018 2017-10-30 14:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 191, 194, 177/2, 201, 172/2, obręb Przebrno w Krynicy Morskiej. 2017-10-26 09:09
Posiedzenie Komisji Budżetowej, Komunalnej i Rewizyjnej - 26.10.2017 2017-10-23 13:49
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 13 października 2017r. 2017-10-23 10:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 6 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 12/2017 2017-10-06 07:08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna-Krynica Morska". 2017-09-26 13:36
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej 2017-09-25 14:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2017-09-25 14:53
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Komunalnej - 07.09.2017 2017-09-05 07:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i "Wiślana Trasa Rowerowa" (R9), na terenie nieruchomości składających się z działek nr: 686/12 obręb Krynica Morska oraz nr: 71, 73, 190/2, 190/3, 197/2 obręb Przebrno. 2017-08-31 08:01
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego nieograniczonego przetargu 2017-08-23 14:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-08-16 13:37
Ogłoszenie o wyborze na zastępstwo na stanowisko sekretarka w Urzędzie Miasta Krynica Morska 2017-08-10 12:13
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej 2017-08-10 07:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Krynicy Morskiej przy ulicy Przyjaźni 22 2017-08-09 14:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o dopuszczeniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k. Warszawy, ul. Odrowąża 24, do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". 2017-08-01 10:31
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko - Sekretarka 2017-07-31 12:46
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zmianie nazw ulic 2017-07-27 13:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Krynica Morska GKB.6730.04.2015 z dnia 27.06.2017r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 29/102 obręb 0001 Krynica Morska przy ul. Sienkiewicza. 2017-07-26 08:09
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2017 r. 2017-07-17 14:36
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". 2017-07-17 11:47
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXII/227/16 w Krynicy Morskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-07-17 08:46
Obwieszczenie Wojewody z dnia 3 lipca 2017 roku, dot. wydania decyzji Nr WI-I.7821.1.5.2017.PK-3, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Nowodworskiego nr AB.710.2.2016.EŚ z dnia 17 marca 2017 r., oraz decyzję Nr WI-I.7821.1.5.2017.PK-1, umarzającą postępowanie z odwołania pozostałych odwołujących się od ww. decyzji Starosty Nowodworskiego nr AB.710.2.2016.EŚ z dnia 17 marca 2017 r., sprawa nr WI-I.7821.1.5.2017.PK 2017-07-10 13:52
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 30 czerwca 2017 r. 2017-07-10 09:21
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2017-06-30 07:04
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska - 2017". 2017-06-29 13:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 przy ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej 2017-06-27 13:29
Informacja o godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 21 czerwca 2017 r. 2017-06-19 10:43
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej 2017-06-14 14:29
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu 2017-06-14 11:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2017-06-12 11:34
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana plh280007 planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Budowa odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym nr-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". 2017-06-12 11:27
WYKAZ Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Krynica Morska, zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowników wieczystych działki nr 86/2, jako realizacja roszczeń wynikających z art. 209 a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) 2017-06-02 07:46
Ogłoszenie z dnia 30 maja 2017 r. Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie przedstawienia do wiadomości publicznej projektu zmiany do uchwały, dotyczącej wykazu kąpielisk, położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2017. 2017-05-30 14:41
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Komunalnej - 07.06.2017 2017-05-30 12:59
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Komunalnej - 05.06.2017 2017-05-30 12:58
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku 2017-05-29 13:26
OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2017-05-24 o wydaniu decyzji Nr ZRID-3/2017 (znak sprawy AB.710.1.2017.EŚ), zmieniającą decyzję Nr ZRID-3/2015 z dnia 2015-05-25 (znak sprawy AB.710.2.2015.EA) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej "Budowę drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Krynicy Morskiej". 2017-05-29 07:48
26 maja 2017 r. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej 2017-05-25 12:03
KOMUNIKAT NR 2/2017 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej powołanej do przeprowadzenia głosowania w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 11 czerwca 2017 roku 2017-05-25 10:52
KOMUNIKAT NR 1/2017 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej powołanej do przeprowadzenia głosowania w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 11 czerwca 2017 roku 2017-05-25 10:51
Harmonogram pracy Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej w dniu 09.06.2017 r. 2017-05-25 10:50
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXIX Sesję Rady Miejskiej 2017-05-26 11:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2017 2017-05-19 06:59
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) Burmistrz Miasta Krynica Morska przedstawia do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Nightskating w Krynicy Morskiej - Dzień Dziecka na kółkach". 2017-05-18 09:37
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 09 maja 2017 r. 2017-05-17 07:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 przy ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (działka nr 29/102). 2017-05-04 11:46
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 26 kwietnia 2017 r. 2017-05-04 08:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ulicy Wierzbowej 2017-04-28 21:58
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2017 2017-04-28 21:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej oraz do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu 2017-04-25 12:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza przetargi na dzierżawę terenu przy ulicy Portowej - stanowiska numer: nr 5, nr 6 i nr 7 2017-04-24 12:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie obwodu głosowania w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie uzyskania przez Gminę Miasta Krynica Morska statusu Uzdrowiska zarządzonego na dzień 11 czerwca 2017 r. 2017-04-20 10:59
Raport z przebiegu konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Krynica Morska w przedmiocie zmiany nazwy części ulicy Słonecznej w Krynicy Morskiej. 2017-04-20 10:09
Raport z przebiegu konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Krynica Morska w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Krynicy Morskiej 2017-04-20 10:08
Informacja na temat wyników zapytania ofertowego z dnia 23.03.2017 r. na "Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasta Krynica Morska - zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r poz. 778 z późn. zm.)". 2017-04-19 14:39
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 07 kwietnia 2017 r. 2017-04-18 11:11
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 04 kwietnia 2017 r. 2017-04-12 07:49
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową na ul. Portowej 2017-04-11 12:48
Burmistrz Miasta Krynica Morska odwołuje ogłoszone na dzień 12 kwietnia 2017 r. ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową przy ul. Portowej w Krynicy Morskiej 2017-04-11 10:36
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2017-04-07 08:15
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXVIII Sesję Rady Miejskiej 2017-04-03 12:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2017 2017-03-31 07:14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 marca 2017 r. - Nr 6/17 2017-03-30 08:24
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2017-03-22 w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Budowę drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Krynicy Morskiej". 2017-03-28 10:19
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową - ul. Portowa 2017-03-27 13:18
Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasta Krynica Morska - zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2017-04-03 11:54
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 5/2017 2017-03-23 11:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową - ul. Bałtycka 2017-03-23 11:11
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej 2017-04-03 11:53
Informacja na temat wyników zapytania ofertowego z dnia 01.03.2017 r. na opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-03-21 11:08
Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej - 23.03.2017 2017-03-21 07:08
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2017-03-17 w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej obejmującej "Budowę ul. Portowej i części ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej". 2017-03-20 14:39
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową 2017-03-20 09:57
W dniu 16 marca 2017 r. kasa nieczynna 2017-03-14 09:20
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n.: Budowa zespołu budynków zakwaterowania turystycznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 737/2 położonej przy ulicy Teleexpressu w Krynicy Morskiej. 2017-03-10 12:22
Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej - 09.03.2017 2017-03-08 07:38
Ogłoszenie z dnia 6 marca 2017 r. Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie przedstawienia do wiadomości publicznej projektu uchwały, dotyczącej wykazu kąpielisk, położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2017. 2017-03-06 12:45
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2017 2017-03-03 09:58
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi turystów 2017-03-01 10:52
UCHWAŁA NR XXVI/250/17 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-27 14:19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2017 2017-02-24 14:38
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2017 2017-02-24 14:35
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXVI Sesję Rady Miejskiej 2017-02-21 13:27
Informacja o wydaniu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.1.18.2016 udzielającej Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę wału przeciwpowodziowego Zalewu Wiślanego oraz likwidację przepustu wałowego, w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Zalewu Wiślanego - Przebrno w km 0+000 ÷ 3+100, miasto Krynica Morska, powiat nowodworski, województwo pomorskie". 2017-02-07 11:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Centrum pierwszej sprzedaży ryb w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej wraz z infrastrukturą techniczną". 2017-02-06 12:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o postanowieniu prostującym oczywistą omyłkę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dn. 23.04.2010r. nr 2/10 2017-02-01 11:56
Rozliczenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 roku - KATALOG -
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o nierozstrzygnięciu naboru 2017-01-17 13:47
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej 2017-01-16 13:10
Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2017-01-12 14:06
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2017-01-04 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie ul. Portowej i części ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej" 2017-01-10 08:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2017 2017-01-05 08:44
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu 2017-01-17 13:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i "Wiślana Trasa Rowerowa" (R9) (działki nr: 686/12 obręb Krynica Morska oraz nr: 71, 73, 190/2, 190/3, 197/2 obręb Przebrno) 2017-01-05 08:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i "Wiślana Trasa Rowerowa" (R9) (działki nr: 686/12 obręb Krynica Morska oraz nr: 71, 73, 190/2, 190/3, 197/2 obręb Przebrno) 2017-01-05 08:44