herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz.446 )

ZWOŁUJĘ
na dzień  20  czerwca ( wtorek )  2017 r. na godz. 9:00
XXX   Sesję Rady  Miejskiej w Krynicy Morskiej
Miejsce obrad:  sala narad w budynku przy Urzędzie Miasta

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy Burmistrza między Sesjami Rady.
6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracy Komisji między Sesjami Rady.
7. Informacja Przewodniczących Komisji Budżetowej i Komisji Komunalnej o realizacji wniosków w 2016 roku.
8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady na II półrocze 2017 r.
9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Krynicy  Morskiej na II półrocze 2017 r.
10. Zapytania i interpelacje Radnych.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 ( Radni otrzymali w terminie wcześniejszym)

a) dyskusja
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

12. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie :

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia,
2) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej,
3) zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 r.,
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020,
5) zmiany nazwy ulicy w Krynicy Morskiej ( dot. części ul. Słonecznej) ,
6) zmiany nazwy ulicy w Krynicy Morskiej ( dot. ul. Świerczewskiego),
7) zmian Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej,
8) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości ( dot. dz. Nr 6/5 i 153),
9) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ( dot. dz. Nr 589),
10) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ( dot. dz. Nr 589),
11) wniesienia wkładu pieniężnego do Żuławskiego Towarzystwa  Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim,
12) wyrażenia zgody na realizację wspólnego zadania polegającego na przeprowadzeniu analizy prawnej funkcjonowania Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze Gdańskim.

14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 14-06-2017 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 14-06-2017 14:29