herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko - Sekretarka

BURMISTRZ GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO
NA STANOWISKO - SEKRETARKA


I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15,
82-120 Krynica Morska

II. Określenie stanowiska: stanowisko pomocnicze – sekretarka  
Nazwa stanowiska: Sekretarka
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat.
Umowa terminowa - na czas określony
Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2017

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
    1. Wymagania niezbędne:
    a. obywatelstwo polskie,
    b. wykształcenie minimum średnie
    c. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    d. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
    e. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym  stanowisku,
    f. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    g. nieposzlakowana opinia,
    h. biegła znajomość obsługi komputera i korzystania z Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office
 

    2. Wymagania dodatkowe:
    1) zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
    2) znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),
    3) wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych, komunikatywność, odporność na stres,
    4) ogólna znajomość aktów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań przewidzianych na stanowisku, a w szczególności:
        a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.),
        b. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
        c. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm. ),
        d.  instrukcji kancelaryjnej,
        e. prawa miejscowego,

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    1. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu, w tym  prowadzenie  ewidencji   korespondencji  oraz wysyłanie i prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej z Urzędu  (prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów),
    2. prowadzenie zbioru  akt  prawnych,
    3. monitorowanie spraw dotyczących konserwacji centrali telefonicznej,
    4. prowadzenie spraw związanych z obsługą telekomunikacyjną Urzędu,
    5. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do  Urzędu,
    6. prenumerata Dzienników Urzędowych, oraz nabywanie innych czasopism, książek, publikacji niezbędnych w pracy Urzędu,
    7. nadzór nad przechowywaniem, oraz likwidacja nieaktualnych i zamawianie nowych pieczęci dla Urzędu Miasta,
    8. przyjmowanie interesantów zgłaszających wnioski oraz organizowanie ich  kontaktów  z  Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem  lub  kierowanie  do  właściwego referatu lub stanowiska,
    9. gospodarowanie środkami ruchomymi w zakresie zaopatrzenia w materiały i pomoce biurowe,
    10. prowadzenie  gospodarki  formularzami  i  drukami,
    11. przygotowanie pism na potrzeby Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza,
    12. gromadzenie  artykułów  o  Krynicy  Morskiej,
    13. odpowiedzialność za sprzęt znajdujący się w Sekretariacie,
    14. obsługa ksero i fax-u,
    15. zapewnienie właściwego wystroju budynku Urzędu oraz organizację prawidłowej informacji wizualnej,
    16. zastępstwo pracownika na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej podczas jego nieobecności  w pracy,
    17. zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków,
    18. prowadzenie kalendarza spotkań Burmistrza,
    19. prowadzenie ewidencji służbowych delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu,
    20. prowadzenie spraw społecznych dotyczących Miasta,
    21. prowadzenie postepowań przetargowych w ramach zajmowanego stanowiska,
    22. wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza,

V. Wymagane dokumenty:
    1) list motywacyjny,
    2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
    3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach,
    4)  kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
    5) kopię dowodu osobistego,

* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Sekretarki w Urzędzie Gminy Miasta Krynica Morska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182  ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202)”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: do 7 sierpnia 2017  r. do godz. 15:00.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi  zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w  sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór -  sekretarka”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.


VII. Dodatkowe informacje:
    1) niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska,
    2) przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada
pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca),
    3) złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
    4)  dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego,
    5) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
    6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia złożonych ofert.
 


Burmistrz Miasta Krynica Morska
Krzysztof Swat

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 31-07-2017 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2017 12:46