herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała numer: XXXVII/355/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie obwodów głosowania 2018-04-27 12:25
Uchwała numer: XXXVII/354/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Krynica Morska za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów 2018-04-27 12:24
Uchwała numer: XXXVII/353/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2018-04-27 12:21
Uchwała numer: XXXVII/352/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2018 2018-04-27 12:20
Uchwała numer: XXXVII/351/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2018-04-27 12:19
Uchwała numer: XXXVII/350/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-04-27 12:26
Uchwała numer: XXXVII/349/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2018-04-27 12:18
Uchwała numer: XXXVII/348/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krynica Morska konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok 2018-04-27 12:16
Uchwała numer: XXXVII/347/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 2018-04-27 12:16
Uchwała numer: XXXVII/346/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-04-27 12:14
Uchwała numer: XXXVII/345/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU 2018-04-27 12:13
Uchwała numer: XXXVI/344/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska. 2018-03-19 14:17
Uchwała numer: XXXVI/343/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2018 - 2023". 2018-03-19 14:17
Uchwała numer: XXXVI/342/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie podziału Miasta Krynica Morska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-19 14:16
Uchwała numer: XXXVI/341/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego komisji stałej rady. 2018-03-19 14:14
Uchwała numer: XXXVI/340/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2018-03-19 14:13
Uchwała numer: XXXVI/339/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 2018-03-19 14:21
Uchwała numer: XXXVI/338/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2018-03-19 14:11
Uchwała numer: XXXVI/337/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 2018-03-19 14:10
Uchwała numer: XXXVI/336/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Miasta Krynica Morska w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów 2018-03-19 14:08
Uchwała numer: XXXVI/335/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska" 2018-03-19 14:09
Uchwała numer: XXXVI/334/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-03-19 14:06
Uchwała numer: XXXVI/333/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-03-19 14:05
Uchwała numer: XXXVI/332/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-03-19 14:04
Uchwała numer: XXXVI/331/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 2018-03-19 14:03
Uchwała numer: XXXVI/330/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-03-26 14:17
Uchwała numer: XXXV/329/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2018-01-31 09:11
Uchwała numer: XXXV/328/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2018-01-31 09:11
Uchwała numer: XXXV/327/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Miasta Krynica Morska 2018-01-31 09:10
Uchwała numer: XXXV/326/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-01-31 09:09
Uchwała numer: XXXV/325/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-01-31 09:09
Uchwała numer: XXXV/324/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 2018-01-31 09:08
Uchwała numer: XXXV/323/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-01-31 09:07