herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 10.04.2018 r. 2018-04-19 08:27
Posiedzenie Komisji Rady - 23.04.2018 godz. 12:00 - analiza materiałów na Sesję 2018-04-18 13:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska 2018-04-18 09:04
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska" na nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wojska Polskiego, działka nr 28/28 (obręb ewid. Krynica Morska) 2018-04-16 13:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 1/2018 2018-04-13 08:56
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2018 2018-04-13 08:55
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 6.04.2018 r. 2018-04-10 08:40
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej usytuowanego na działce nr 436/63 (część) przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej z ruchomego wózka gastronomicznego (ruchome-mobilne stoisko gastronomiczne np. frytki, wata, hot-dogi, napoje) 2018-04-05 12:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2018 2018-03-29 06:58
Informacja na temat wyników zapytania ofertowego z dnia 19.02.2018 r. na opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy budynku położonego na działkach nr 308 i 309, przy ul. Gdańskiej 108 w Krynicy Morskiej 2018-03-27 14:04
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej. 2018-03-21 11:03
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Dyrektora PGWWP Zarząd Zlewni w Elblągu w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej. 2018-03-21 11:02
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018. 2018-03-20 13:38
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej usytuowanego na działce nr 602/24, nr 602/22, nr 602/27 (część) przeznaczonego na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego 2018-03-19 13:40
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2018-03-19 13:38
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową - ul. Gdańska 2018-03-19 13:34
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej. 2018-03-16 12:42
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej 2018-03-13 14:14
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości z dnia 09.03.2018 r. 2018-03-09 14:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr 194 nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - obręb Przebrno w Krynicy Morskiej. 2018-03-08 08:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 191, 194, 177/2, 201, 172/2, obręb Przebrno w Krynicy Morskiej 2018-03-08 08:08
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska". 2018-03-01 14:27
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 27.02.2018 r. 2018-02-28 08:53
Posiedzenie Komisji Komunalnej i Budżetowej - 28.02.2018 2018-02-22 13:15
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki wraz z częścią budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-02-20 13:17
Zapytanie ofertowe Burmistrz Miasta Krynica Morska na opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 108 (działki ewidencyjne nr 308 i 309). 2018-02-20 12:49
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową - ul. Gdańska 2018-02-12 14:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2018 2018-02-09 07:07
W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: "Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej" Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na wykonanie usługi - opracowanie dokumentacji projektowej. 2018-01-25 13:04
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXV Sesję Rady Miejskiej 2018-01-18 14:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2018 2018-01-12 12:57
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2018 r. 2018-01-11 14:31
Rada Nadzorcza Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu 2018-01-08 12:11
Ogłoszenie/Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej 2018-01-04 10:45