herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami)

ZWOŁUJĘ

na dzień 15 marca (czwartek) 2017 r. na godz. 12:00
XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Miejsce obrad: sala narad w budynku przy Urzędzie Miasta

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
    3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
    4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy Burmistrza między Sesjami Rady.
    6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracy Komisji między Sesjami Rady.
    7. Zapytania i interpelacje Radnych.
    8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 r.,
    2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021,
    3) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości ( dot. dz. Nr 786),
    4) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości ( dot. dz. Nr 6542),
    5) zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ( dot. dz. Nr 770 ),
    6) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska,
    7) zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Miasta Krynica Morska w zakresie utrzymywania  składowisk i unieszkodliwiania odpadów,
    8) zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018,
    9) zmiany Uchwały dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli , rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
    10) Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
    11) powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej ,
    12) odwołania członka ze składu osobowego komisji stałej rady ,
    13) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska.
    9. Sprawy różne.
    10.  Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 13-03-2018 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Pawłowska 13-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 13-03-2018 14:14