herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Księgowości Budżetowej

Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Księgowości Budżetowej

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15,
82-120 Krynica Morska

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze
Nazwa stanowiska: stanowisko ds. księgowości budżetowej
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat ( 40 godzin tygodniowo )
Umowa terminowa - na czas określony  z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
Przewidywany termin zatrudnienia: od 30 lipca 2018 roku

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
1. Wymagania niezbędne:
    a) obywatelstwo polskie,
    b) wykształcenie średnie lub wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne,
    c) znajomość przepisów prawa z zakresu: finansów publicznych i rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych
    d) dobra znajomość obsługi komputera,
    e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
    g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    h) nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:
    a) zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
    b) zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,
    c) preferowane doświadczenie , praca w jednostkach samorządu terytorialnego,
    d) umiejętność sporządzania pism urzędowych.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie księgowości budżetowej wydatków w układzie analitycznym  i syntetycznym.   
2. Księgowanie i aktualizacja zmian  planu wydatków.
3. Prowadzenie i rozliczanie kont bilansowych i pozabilansowych funkcjonujących w jednostce budżetowej.
4. Prowadzenie analityki finansowo-księgowej poszczególnych zadań i projektów inwestycyjnych oraz nadzór nad ich prawidłowym rozliczeniem pod względem rachunkowym.  
5. Prowadzenie ewidencji księgowej:
     a) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
     b) zakładowego funduszu mieszkaniowego.
6.  Dekretacja finansowa dokumentów.
7.  Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno - rachunkowym, pod względem zgodności z planem finansowym jednostki oraz dokonywanie kontroli dokumentów pod względem możliwości zapłaty.
8.  Sporządzanie sprawozdań ze spraw objętych zakresem czynności.
9.  Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania:
     a) czeki gotówkowe,
     b) KP (wydruki komputerowe),
     c) arkusze spisu z natury.
10. Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miejskiej  w sprawach objętych zakresem  czynności.
11.Gromadzenie przepisów prawnych na zajmowanym stanowisku oraz ich bieżąca znajomość.  
12. Zastępstwo pracownika do spraw egzekucji należności i płac podczas jego nieobecności.
13. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.
14. Wykonywanie  innych  zadań zleconych  przez  Burmistrza , Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza.

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach,
4) kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
5) Oświadczenie  o  niekaralności  za  przestępstwo  popełnione  umyślnie, ścigane  z  oskarżenia publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe a także o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Miasta Krynica Morska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz.922 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: do 30 maja 2018 r. do godz. 14:00.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór – stanowisko ds. księgowości budżetowej”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta.

VII. Dodatkowe informacje:
1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska, na stronie internetowej Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska.
2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru  przedkłada pracodawcy:
zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do  wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).
3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
4.Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane,  zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
5.Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Krynica Morska
/-/ Krzysztof Swat

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 10-05-2018 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Swat 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 10-05-2018 08:43