Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Zarządzania odpadami komunalnymi

BURMISTRZ  MIASTA KRYNICA MORSKA
OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU DS. ZARZĄDZANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W REFERACIE KOMUNALNO INWESTYCYJNYM


I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15,
82-120 Krynica Morska

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze  
Nazwa stanowiska: ds. zarządzania odpadami komunalnymi
Wymiar czasu pracy – pełny etat, zatrudnienie na czas określony do czasu powrotu do pracy nieobecnego pracownika. Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2018 r  lub styczeń 2019 r.
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
    1. Wymagania niezbędne:
    a. obywatelstwo polskie,
    b. wykształcenie wyższe lub średnie,
    c. znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach, ustawa ordynacja podatkowa, ustawa o odpadach, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw szczególnych wynikających z zakresu zadań stanowiska pracy,
    d. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
    f. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym  stanowisku,
    g. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    h. nieposzlakowana opinia,

    2. Wymagania dodatkowe:
    1) Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność.
    2) Zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa.
    3) staż pracy na podobnym stanowisku,
    4) Biegła znajomość obsługi komputera.
    5) Posiadanie doświadczenia zawodowego, w szczególności w administracji samorządowej.
    6) Umiejętność sporządzania pism urzędowych.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    1. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem I funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy.
    2. Wykonywanie obowiązkowych zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami.
    3. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
    4. Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji właścicieli nieruchomości, wydawanie decyzji o wysokości opłat.
    5. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
    6. Nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli.
    7. Koordynowanie działań związanych z selektywną zbiórką odpadów na terenie Gminy.
    8. Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.
    9. Przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
    10. Przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy.
    11. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
    12. Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miejskiej w sprawach objętych zakresem czynności.
    13. Gromadzenie przepisów prawnych na zajmowanym stanowisku oraz ich bieżąca znajomość.
    14. Zastępstwo pracownika do spraw rozliczeń opłat z tytułu odpadów komunalnych podczas jego nieobecności.
    15. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.
    16. Kontrola prawidłowości danych w składanych w deklaracjach o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ze stanem faktycznym.
    17. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wytoczenia i prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.
    18. Po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego i otrzymaniu prawomocnego orzeczenia lub po skierowaniu wniosku do egzekucji przekazywanie dokumentacji na stanowisko BKE w celu wyegzekwowania należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym, a w przypadku zobowiązań niepieniężnych prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy pomocy Radcy Prawnego.
    19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza.

V. Wymagane dokumenty:
    1) List motywacyjny.
    2) Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
    3) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach.
    4) Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: ds. architektury, budownictwa i gospodarki przestrzennej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: do 23 listopada 2018  r. do godz. 14:00.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi  zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w  sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór na zastępstwo -  stanowisko ds. zarządzania odpadami komunalnymi”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

VII. Dodatkowe informacje:
    1) Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska.
    2) Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).
    3) Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
    4)  Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
    5) Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.


                                                                  Burmistrz Miasta Krynica Morska
                                                                                 Krzysztof Swat

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 14-11-2018 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Swat 14-11-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2018 14:47