herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr instytucji kultury

Instytucja kultury, dla której organizatorem jest Gmina Miasta Krynica Morska

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Krynica Morska, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Krynica Morska:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Krynica Morska prowadzi Sekretarz Urzędu Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 2476527, godziny urzędowe: 7:15-15:15.

II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

 

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Krynica Morska, nr konta bankowego 55 8308 0001 0006 1681 2000 0010

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA KRYNICA MORSKA

REJESTR DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru

Pełna nazwa instytucji kultury

Skrócona nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

05.03.2002 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

w Krynicy Morskiej

MBP Krynica Morska

ul. Gdańska 108,

82-120 Krynica Morska

Gmina Miasta Krynica Morska

-

Uchwała

Nr XXX/305/02

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 05.03.2002 r.

Uchwała

Nr XXX/305/02

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 05.03.2002 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 10-02-2015 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 11-02-2015 08:21