Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej na stanowisko ds. Księgowości Budżetu Gminy, Inwentaryzacji i Podatku VAT

BURMISTRZ GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO - STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU GMINY,INWENTARYZACJI I PODATKU VAT

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15,

82-120 Krynica Morska


 

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. księgowości budżetu gminy, inwentaryzacji i podatku VAT

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat.

Umowa terminowa - na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2019 r.

III. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: <6%

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie średnie lub wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne,

 3. znajomość przepisów prawa z zakresu:

- ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

 1. dobra znajomość obsługi komputera,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,

 2. zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

 3. preferowane doświadczenie, praca w jednostkach samorządu terytorialnego,

 4. umiejętność sporządzania pism urzędowych.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej organu budżetu.

 2. Prowadzenie księgi budżetu – budżet gminy i plan finansowy zadań zleconych.

 3. Prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją majątku Urzędu Miasta, a w szczególności:

a. prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z ich podziałem rodzajowym i zasadami klasyfikacji,

b. naliczanie umorzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c. nadzór nad zgodnością ewidencji ze stanem faktycznym.

 1. Rozliczanie inwentaryzacji.

 2. Prowadzenie całości spraw dotyczących podatku od towarów i usług VAT,

a w szczególności:

a. wystawianie faktur VAT i not korygujących na podstawie dokumentów przedkładanych przez pracowników merytorycznych,

b. prowadzenie ewidencji podatkowej,

c. rozliczanie podatku i sporządzanie deklaracji podatkowych,

d. prowadzenie zbiorczego rejestru sprzedaży i zakupu oraz sporządzenie zbiorczej deklaracji podatkowej dla gminy,

e. nadzór nad prawidłowym stosowaniem podatku w jednostce,

f. prowadzenie spraw związanych z odzyskiwaniem podatku VAT.

 1. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta podczas nieobecności pracownika na stanowisku do spraw obsługi kasy.

 2. Prowadzenie spraw związanych z zawarciem umów na ubezpieczenia majątkowe.

 3. Sporządzanie sprawozdań ze spraw objętych zakresem czynności.

 4. Zastępstwo pracownika do spraw księgowości podatkowej podczas jego nieobecności.

 5. Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miejskiej w sprawach objętych zakresem czynności.

 6. Gromadzenie przepisów prawnych na zajmowanym stanowisku oraz ich bieżąca znajomość.

 7. Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem zgodności z planem finansowym jednostki oraz dokonywanie kontroli dokumentów pod względem możliwości zapłaty.

 8. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.

 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza Skarbnika lub Sekretarza.


 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach.

 4. Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

 5. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.

* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ds. księgowości budżetu gminy, inwentaryzacji i podatku VAT

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gmina Miasta Krynica Morska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.


 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).


 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów: do 5 września 2019 r. do godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w  sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór - stanowisko ds. księgowości budżetu gminy, inwentaryzacji i podatku VAT”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.


 

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska.

 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).

 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 4. Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Krzysztof Swat

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 26-08-2019 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Swat 26-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2019 14:05