herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:44:26
Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:38:53
Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia odpadów biodegradowalnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:29:18
Akty prawne Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:27:27
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2017 Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:20:35
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2017 Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:20:10
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2016 Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:19:29
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2016 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:19:15
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2016 Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:19:10
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2016 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:18:54
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2016 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:17:37
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2015 Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:17:10
Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:16:26
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2015 Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:14:52
Program gospodarki odpadami 2004 - 2011 Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:13:55
Program gospodarki odpadami 2004 - 2011 Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:13:23
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2015 Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:09:13
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2015 Marcin Zaboklicki 2018-03-22 12:08:55
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej. Marcin Zaboklicki 2018-03-21 11:03:47
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej. Marcin Zaboklicki 2018-03-21 11:03:42
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Dyrektora PGWWP Zarząd Zlewni w Elblągu w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej. Marcin Zaboklicki 2018-03-21 11:02:41
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018. Marcin Zaboklicki 2018-03-20 13:38:52
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018. Marcin Zaboklicki 2018-03-20 13:13:06
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018. Marcin Zaboklicki 2018-03-20 13:12:15
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018. Marcin Zaboklicki 2018-03-20 13:12:09
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. Pozyskiwania środków pozabudżetowych i inwestycji Marcin Zaboklicki 2018-03-20 08:33:46
Uchwała numer: XXXVI/339/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:21:45
Uchwała numer: XXXVI/344/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:17:48
Uchwała numer: XXXVI/343/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2018 - 2023". Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:17:09
Uchwała numer: XXXVI/343/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2018 - 2023". Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:16:49
Uchwała numer: XXXVI/342/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie podziału Miasta Krynica Morska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:16:00
Uchwała numer: XXXVI/341/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego komisji stałej rady. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:14:58
Uchwała numer: XXXVI/341/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego komisji stałej rady. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:14:40
Uchwała numer: XXXVI/340/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:13:58
Uchwała numer: XXXVI/339/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:12:54
Uchwała numer: XXXVI/338/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:11:14
Uchwała numer: XXXVI/337/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:10:25
Uchwała numer: XXXVI/335/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:09:34
Uchwała numer: XXXVI/336/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Miasta Krynica Morska w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:08:50
Uchwała numer: XXXVI/335/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:08:12