herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu do Dyrektora PGWWP Zarząd Zlewni w Elblągu w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej. Marcin Zaboklicki 2018-03-21 11:02:41
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018. Marcin Zaboklicki 2018-03-20 13:38:52
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018. Marcin Zaboklicki 2018-03-20 13:13:06
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018. Marcin Zaboklicki 2018-03-20 13:12:15
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018. Marcin Zaboklicki 2018-03-20 13:12:09
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. Pozyskiwania środków pozabudżetowych i inwestycji Marcin Zaboklicki 2018-03-20 08:33:46
Uchwała numer: XXXVI/339/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:21:45
Uchwała numer: XXXVI/344/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:17:48
Uchwała numer: XXXVI/343/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2018 - 2023". Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:17:09
Uchwała numer: XXXVI/343/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2018 - 2023". Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:16:49
Uchwała numer: XXXVI/342/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie podziału Miasta Krynica Morska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:16:00
Uchwała numer: XXXVI/341/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego komisji stałej rady. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:14:58
Uchwała numer: XXXVI/341/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego komisji stałej rady. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:14:40
Uchwała numer: XXXVI/340/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:13:58
Uchwała numer: XXXVI/339/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:12:54
Uchwała numer: XXXVI/338/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:11:14
Uchwała numer: XXXVI/337/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:10:25
Uchwała numer: XXXVI/335/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:09:34
Uchwała numer: XXXVI/336/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Miasta Krynica Morska w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:08:50
Uchwała numer: XXXVI/335/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:08:12
Uchwała numer: XXXVI/335/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:07:37
Uchwała numer: XXXVI/334/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:06:36
Uchwała numer: XXXVI/333/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:05:50
Uchwała numer: XXXVI/332/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:04:56
Uchwała numer: XXXVI/331/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:03:29
Uchwała numer: XXXVI/330/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Marcin Zaboklicki 2018-03-19 14:02:37
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej usytuowanego na działce nr 602/24, nr 602/22, nr 602/27 (część) przeznaczonego na prowadzenie parkingu ogólnodostępnego Marcin Zaboklicki 2018-03-19 13:40:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe Marcin Zaboklicki 2018-03-19 13:38:22
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową - ul. Gdańska Marcin Zaboklicki 2018-03-19 13:34:54
Sesja XXXV Rady Miasta Krynica Morska 25.01.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 11:08:07
Sesja XXXV Rady Miasta Krynica Morska 25.01.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-03-19 11:08:02
Protokoły ROK 2018 Marcin Zaboklicki 2018-03-19 11:06:28
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-16 14:01:17
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-16 14:01:06
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-16 14:00:32
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-16 14:00:29
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-16 14:00:25
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-16 14:00:21
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-16 14:00:13
Zarządzenie Nr 19/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 marca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-03-16 13:18:21